Vedtægt

Vedtægter

Vedtægter for Syddansk Kinesisk Forening (南丹麦中丹协会)

 • 1.
  Foreningens navn er Syddansk Kinesisk Forening
  Foreningen er hjemmehørende i Sønderborg Kommune
 • 2.
  Foreningens formål er at være et samlingssted for kinesere i Syddanmark og alle med interesse for Kina samt formidle oplysning om Kina.
 • 3.
  Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål.
  Kontingentbetaling virker som medlemskab.
  Kollektivt medlemskab kan tegnes af organisationer, virksomheder eller institutioner. Kollektivt medlemskab regnes som en enkelt enhed mht. kontingent og stemmeafgivelse, men giver ret til at deltage kollektivt i foreningens aktiviteter som medlem.
 • 4.
  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
  Ordinær generalforsamling holdes hvert år omkring Kinesisk Nytår. Den indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst tre ugers varsel og med angivelse af tid, sted, dagsorden samt indkomne forslag.
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 31. december.
 • 5.
  Dagsorden til generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:
 • Valg af dirigent
 • Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 • Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 • Behandling af indkomne forslag
 • Arbejdsprogram og budget for det kommende år
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af bestyrelse og suppleanter
 • Valg af revisorer og suppleant uden for bestyrelsen
 • 6.
  Ekstraordinær generalforsamling med begrundet dagsorden indkaldes med mindst tre ugers varsel, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 10 % af medlemmerne, dog mindst 15 medlemmer, fremsætter begrundet ønske om det.
 • 7.
  Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Hvis mindst ét medlem kræver det, skal der holdes skriftlig afstemning.
  Hvis der er lige mange stemmer for og imod et forslag til beslutning, er forslaget bortfaldet.
  Fraværende medlemmer kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at stemme for sig om de på dagsordenen optagne punkter. Fuldmagt afgives til dirigenten.
 • 8.
  Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst fire og højst syv medlemmer + op til to suppleanter, der vælges på den årlige generalforsamling for tre år ad gangen, således at skiftevis tre medlemmer det ene år, to det næste år og to det tredje år er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en sekretær og en kasserer.
 • 9.
  Foreningen tegnes af formanden og kasseren i forening. For foreningens økonomiske forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
 • 10.
  Ændring af vedtægterne skal vedtages på en ordinær generalforsamling med mindst to tredjedeles flertal af de afgivne stemmer. Hvis bestyrelsen eller mindst 15 medlemmer kræver det, afholdes urafstemning.
 • 11.
  Foreningen kan opløses ved beslutning på en generalforsamling, hvor mindst en tredjedel af medlemmerne er til stede. Er dette antal ikke til stede, kan beslutning om opløsning træffes uanset antal deltagere på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst tre uger varsel til afholdelse senest to måneder efter den ordinære generalforsamling. Hvis bestyrelse eller mindst 15 medlemmer kræver det, afholdes urafstemning. Dersom foreningen ved opløsning har en positiv egenkapital, skal denne anvendes til et humanitært formål i Kina.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 21, 04, 2016.

南丹麦中丹协会的法规章程

 

 • 1.

中丹协会名称是:南丹麦中丹协会
中丹协会隶属于森讷堡市府

 

 • 2.
  中丹协会的目标是:要成为居住在南丹麦区域的中国人和所有其他对中国感兴趣的人的一个聚集场所,并相互交流与沟通有关中国的各种信息。

 

 • 3.
  开放性准入成为中丹协会会员资格是此协会的宗旨。会员要支付定额会费。各类组织,公司或机构将被作为集体成员资格。集体会员资格相对于会费定额和表决权是作为单个单元来计数,但是作为会员赋予权力集体参加协会的活动。

 

 • 4.
  全体会员大会是协会的最高权力机构。 每年在中国农历新年前后举行一次普通的年度大会。由董事会以书面形式至少提前三周通知召集各会员开会,并在通知上注明开会的时间,地点,议事概要和要汇入的建议。
  望能够在全体会员大会上被重视并使之能提到日程上的某些提议必须要在12月31日之前被提交到协会的理事会手上。

 

 • 5.
  全体会员大会的议事概要应至少包括以下几点:
 • 选举理事会主席
 • 呈报并认可理事会在过去一年里协会活动的报告
 • 介绍并核准年度财务报表
 • 审议收到的各项提议
 • 工作计划和来年的预算
 • 会费定额的确定
 • 理事会理事选举和候补成员的选举
 • 审计人员和理事会外围替补成员的择选

 

 • 6.
  当理事会认为有必要或者当至少10%的会员,即至少15名会员正式提出有关召开全体会员大会的愿望时,要用列明理由的议事日程至少提前三周通告来召集特别全体会员大会。

 

 • 7.
  全体会员大会以简单多数来作决定。如果至少一个会员要求书面投票,那就必须举行书面投票表决。 如果对一个提议的赞成票数和反对票数相等的话,那该提议失效。

缺席的会员可以书面授权委托书委托另一会员投票表决关于已在议事日程上的记录要点。授权委托书要交给主席。

 • 8.
  该协会是由一个至少四名,最高七名理事外加两名候补成员的理事会领导, 在三年为一届的年度全体会员大会上理事要被再选举,这样第一年轮流交替三名会员,第二年两名会员,并且第三年两名会员在三年一届的选举中进行。可实行连任。董事会从其成员中推选出一名主席,一名秘书和一名财务人员。

 

 • 9.
  该协会的财务责任由理事会主席和财务总管签字来承担协会资产的全部责任。

 

 • 10.
  法规章程更改必须在普通全员大会上至少获得三分之二的投票数方可被通过。如果理事会或至少15名会员要求无记名投票的话,那就可以采用无记名投票。

 

 • 11.
  通过经由一个至少有三分之一会员参加的全体会员大会上的决定,这个协会可以被解散。召开特别全体会员大会至少要用三周的时间来通知并在普通全体会员大会后两个月之内召开,不管未出席特别全体会员大会的人数有多少,都可采用解散的决定。如果理事会或至少15名会员要求无记名投票的话,那就可以采用无记名投票。

倘若在解散协会中要使之具有某种积极性的公平的话,那就得转适用于中国的人道主义为宗旨。

 

2016年4月21日中丹协会创立大会的法规章程